زندگی انتخاب ماست

زندگی انتخاب نیست،منتخبی از لحظه هایی است که ما انتخاب میکنیم که خوش باشیم،ناراحت،راحت و یا بیخیال یا خوش خیال تمام لحظه های زندگی پیش تمام گذشته و آینده ما هست. که امروز را فردا و فردا را دیروز میکنیم و میرویم .کسی چه میداند به کجا تا به کجا ما می رویم؟