قدرت ساخت زندگی

همیشه باید بر انچه که میخواهیم به ان برسیم باید با تصویر سازی ذهنی ابتدا در ذهن خودمان ان هدف را دست یافته تصور کنیم.واقعا معلوم نیست که چه قدرتی ذهن ما دارد و وجود ما بر چه اساسی استوار می باشد که تصویر هایی هر چند در ابتدا تخیلی و دور از واقع همان ها با گذشت زمان به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل خواهند شد.

و تمرکز بر انچه که نمیخواهیم به وجود اوردن همه ان نخواسته ها از ذهن مان باعث به وجود امدن همه انچه که نمیخواهیم هست پس مثل سطل زباله همیشه انچه که نمیخواهیم را باید دور بیندازیم و زندگی مان را بر اساس ان پوچ ها بنا نکنیم.

زندگی انتخاب ماست

زندگی انتخاب نیست،منتخبی از لحظه هایی است که ما انتخاب میکنیم که خوش باشیم،ناراحت،راحت و یا بیخیال یا خوش خیال تمام لحظه های زندگی پیش تمام گذشته و آینده ما هست. که امروز را فردا و فردا را دیروز میکنیم و میرویم .کسی چه میداند به کجا تا به کجا ما می رویم؟