قدرت ساخت زندگی

همیشه باید بر انچه که میخواهیم به ان برسیم باید با تصویر سازی ذهنی ابتدا در ذهن خودمان ان هدف را دست یافته تصور کنیم.واقعا معلوم نیست که چه قدرتی ذهن ما دارد و وجود ما بر چه اساسی استوار می باشد که تصویر هایی هر چند در ابتدا تخیلی و دور از واقع همان ها با گذشت زمان به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل خواهند شد.

و تمرکز بر انچه که نمیخواهیم به وجود اوردن همه ان نخواسته ها از ذهن مان باعث به وجود امدن همه انچه که نمیخواهیم هست پس مثل سطل زباله همیشه انچه که نمیخواهیم را باید دور بیندازیم و زندگی مان را بر اساس ان پوچ ها بنا نکنیم.